Missie, visie en waarden

Intergemeentelijk en streekontwikkeling in Halle-Vilvoorde

3Wplus werkt aan in en aan de 35 gemeenten rond Brussel (= Halle-Vilvoorde). Deze regio is een regio waar het goed wonen en werken is.

3Wplus onderneemt op een maatschappelijk verantwoorde manier binnen het door de overheid aangereikte kader. De schaal waarop 3Wplus werkt biedt zowel het voordeel van de kleinschaligheid als het voordeel van de schaalgrootte. Groei is nodig om te innoveren en om te investeren.

Groei zorgt daarbij voor continuïteit en stabiliteit. 

Missie

We werken aan de ontwikkeling van de regio Halle-Vilvoorde op het gebied van wonen, werken en welzijn. Intergemeentelijk werken levert schaalvoordelen op waardoor we knowhow kunnen opbouwen en die ten dienste stellen van onze stakeholders.

Waarden

  • betrokkenheid
  • inclusief en divers
  • flexibiliteit
  • transparantie
  • duurzaam


Wonen

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Dit betekent een aangepaste en energiezuinige woning van goede kwaliteit voor iedereen. We streven naar woonzekerheid in een aangename omgeving en tegen een betaalbare prijs.

Deze missie wordt door Vlaanderen naar voor geschoven en wordt onderschreven door de Provincie Vlaams-Brabant en de deelnemende gemeenten.

Daarbij zet 3Wplus in op efficiëntie en het delen van kennis op intergemeentelijk niveau. Het overleg met en de inbreng van de stakeholders is essentieel voor de 3 interlokale verenigingen die daarvoor opgezet werden.

Kinderopvang

De projecten van 3Wplus Kinderopvang hebben als doelstelling kinderen in een pedagogisch onderbouwde omgeving op te vangen. De personeelsleden bouwen een vertrouwensrelatie op met zowel de ouders als de kinderen.

De projecten worden ingebed in het lokaal kinderopvangbeleid.

Maatwerk                                  

3Wplus organiseert werk op maat van specifieke doelgroepen. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat eenieder kan groeien en zijn competenties kan versterken mits opleiding en begeleiding. We streven naar de activering van langdurig werkzoekenden en in een begeleide doorstroming naar de reguliere sector.

De werkzaamheden die 3Wplus uitbouwt hebben een maatschappelijke meerwaarde. Daarom zijn de lokale besturen onze belangrijkste partners. We proberen snel en flexibel op hun vragen in te spelen.